רפורמה ארצית ברישוי עסקים

במסגרת הרפורמה הארצית ברישוי עסקים, מפורסם להלן המפרט המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי של מועצה אזורית גולן לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.
המפרט מפורסם לגבי סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "המפרט האחיד"). בשלב זה אנו מפרסמים מפרט אחיד למספר פריטים.
באתר זה תוכל/י למצוא את כל המידע הנדרש אשר יסייע לך בקידום הליך רישיון העסק, הן מטעם מחלקת עסקים מוא"ז גולן והן מטעם נותני האישור הארציים.
המידע מפורסם כחלק ממרכיבי הרפורמה הארצית ברישוי עסקים, ועל מנת לשפר ולהקל ככל שניתן על בעלי עסקים/ יזמים, תוך פיתוח סביבה עסקית תומכת וחיובית לבעלי העסקים / יזמים ומתן שירות הטוב ביותר במסגרת הליך רישוי העסק.
המפרטים האחידים מאגדים את התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך מתן רישיון עסק מטעם משרדי הממשלה השונים נותני האישור לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968, בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון), התשע"ג - 2012 ובצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),תשע"ג-2013.