הגשת בקשה לרישיון עסק

בעלי עסקים יקרים אנו מודים לכם על שבחרתם להקים עסק בגולן ומאחלים לכם בהצלחה. במטרה לזרז את תהליך הוצאת הרישיון המבוקש על ידכם, מצורפות הנחיות הנחיות להגשת בקשה. אנא קראו בעיון את ההנחיות ופעלו לפיהן.​ הגשת מסמכים ואישורים:  
תכניות העסק יוגשו בחמישה עותקים – כשהן מרוכזות על גבי גיליון אחד מקופל כהרמוניקה, כולל תרשים סביבה בקנה מידה 1:1250 ומפה מצבית בקנה מידה 1:250 ועליהם מצוין בצורה בולטת מיקום העסק וצילום חזית העסק.
חוזה שכירות/ אישור בעלות על הנכס
אישור הישוב
לאחר קבלת הבקשה בצירוף המסמכים הנלווים ותשלום אגרת הרישוי, ימסרו הפניות לגורמי הרישוי ונותני האישורים השונים, לפי העניין, למחלקה המוניציפאלית הרלוונטית וליחידה סביבתית. עסקים בהם תידרש תכנית בטיחות בעת הגשת הבקשה או חידוש רישיון העסק:
 • בריכות שחיה
 • גני אירועים/אולמות שמחה/דיסקוטק
 • בתי מלון
 • מפעלי ייצור
 • מחסני חומ"ס
 • אירועים תחת כיפת השמים

אירועים המוניים/תחת כיפת השמיים
אירועים בתוך הישובים, כמו חגים וימי זיכרון עד 500 איש, יהיו פטורים מרישיון עסק. אירועים בהם יופיעו אומנים חיצוניים ו/או ימכרו כרטיסים יהיו חייבים  בקבלת רישיון עסק. 
המבקש לקיים אירוע תחת כיפת השמיים יגיש תכנית אירוע הכוללת: מפת מקום האירוע ובה מסומנים מקום ומספר תאי שירותים, מי שתיה, במה והגברה, וכל מבנה ו/או אלמנט המוקם לצורך האירוע, תאריכים ושעות קיום האירוע, מספר המשתתפים הצפוי, מידע לגבי סוג האירוע, האם יהיו באירוע דוכני מזון, האם ימכרו בו משקאות משכרים, וכל מידע רלוונטי נוסף להבהרת הפעילות המתוכננת.על בעל האירוע לעדכן את משטרת הגולן, מד"א ושרותי הכבאות.
 
תנאים למניעת רעש באירוע תחת כיפת השמים:
 • ניתן יהיה להפעיל מערכת הגברה באירועים ציבוריים רק עד שעה 23:00 וזאת רק במידה והפעלת המערכת אושרה מראש ובכתב על ידי הרשות. 
 • איסור על הפעלת זיקוקין, נפצים וכדומה. ההפעלה מותרת אך ורק: במרחק של לפחות 1000 מטר מאזור מגורים ובין השעות 07:00 – 22:00 באישור ובליווי יועץ בטיחות.
 • תכנון אקוסטי מפורט שיוגש למחלקת רישוי עסקים בחתימת יועץ אקוסטי.
 •  בדיקת סאונד ע"י מומחה טרם האירוע ובמהלכו.
 • בדיקת נדידת עוצמת הרעש לישובים הקרובים תבוצע ע"י  נציג הפקה וקצין משטרה כל מספר שעות שיקבע ע"י המועצה במהלך האירוע.
 •  הפעלת מוקד לתלונות על רעש במהלך האירוע.
 • התחייבות היזם לעמידה בכל ההתחייבויות הנ"ל.
 • הפקדת ערבות בנקאית בסכום שיקבע ע"י יועץ משפטי של המועצה.
 
שעות פתיחה וסגירה של עסקים
האמור מתייחס לעסקים הנמצאים בתוך הישובים או הסמוכים לבתי מגורים, להוציא עסקים הפועלים באזורי התעשייה, מתחמי תיירות או בפאתי הישובים במרחק רב מהבתים. ראש רשות הרישוי  יהיה רשאי, במקרים מסויימים, לאשר חריגה מהוראות אלו.
בריכות שחיה ציבורית               8:00 – 23:00
חנויות מכל הסוגים                    6:00 – 21:00
מחסנים מכל הסוגים                 7:00 – 18:00
מפעלים                                      7:00 – 18:00               
בתי מלאכה לתעשייה קלה      8:00 – 17:00
מסעדות בתי קפה                     9:00 – 23:00               
גני אירועים אולמות שמחה        9:00 – 24:00   
דיסקוטקים / פאבים                  11:00 – 23:00
מכירת משקאות משכרים בכפוף להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 ותתאפשר רק במקום בו קיימים שירותים.
 
התיאור דלעיל הינו תמצית מהאמור בתקנות ואינו בא במקומם. יתכן ובמקרים מסוימים ידרשו פרטים נוספים בהתאם לעניין.
 אגרות :  אגרת רישוי בסך 323 ₪ . האגרה מתעדכנת בצמוד למדד המחירים .
בדיקת סטטוס רישוי עסק :
המועצה פועלת להקמת מערכת שתאפשר מידע זמין לבעל העסק על סטטוס העסק שלו .
 
 לעסקים קטנים ששטחם עד 100 מ"ר ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם אינו עולה על 25 מ"ר, יש להגיש: טופס 34 + תצהיר חתום ע"י עורך דין.
במידה ולעסק נקבעה חובת רישוי לפי חיקוק אחר יש להמציא את אישור הרשות שנקבעה באותו חיקוק.(משרד התחבורה, מנהל הגז במשרד התמ”ת, משרד התרבות והספורט וכו’).במידה והעסק דורש מתקן למניעת זרימה חוזרת (מז”ח) יש להביא אישור ממתקין מוסמך או פטור מלשכת הבריאות המחוזית.
במידה ובידך חוות דעת מקדמית, יש לצרפה לבקשה.

הנחיות עיסוק ברוכלות

הנחיות ומדיניות מועצה אזורית גולן בנושא עיסוק ברוכלות בתחומי המועצה
החוק:
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח - 1968- להלן (”החוק”) , מחייב כל עסק המופיע בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 בקבלת רישיון עסק לפתיחתו ולניהולו. רישיון העסק ניתן על ידי הרשות המקומית, לאחר אישור הגורמים המאשרים.
ניהול עסק טעון רישוי ללא רישיון מהווה עבירה על החוק.

מספר רישיונות רוכלות
מספר רישיונות העסק הניתנים לצורך רוכלות לא יעלה על מכסה שנקבעה על ידי ראש הרשות. על אף האמור רשאי מנהל מחלקת רישוי עסקים לחרוג ממכסת הרישיונות שנקבעה לצורך הענקת רישיונות עסק לרוכלות במסגרת אירועים חד פעמיים הנערכים מטעם המועצה או היישוב (למשל, אירועי יום העצמאות, אירועים לציון מועד הקמתו של יישוב, ועוד).
יינתן רישיון לעסק רוכלות בתחומים הבאים בלבד: מכירת מזון, מכירת צעצועים, מכירת תכשיטים וחפצי אמנות, מכירת צמחים ופרחים.

ימי ושעות עבודה
רוכלות באזורי מגורים תוגבל לשעות 9:00 עד 20:00, ולא תפעל בין השעות 14:00 עד 16:00. רוכלות באזור אחר – לא תתקיים לאחר השעה 22:00.
מנהל מחלקת רישוי עסקים יהיה רשאי להתיר חריגה מהשעות האמורות במסגרת אירועים חד פעמיים.
לא תתקיים רוכלות ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה.

הפעלת הרוכלות
על אופן הפעלת הרוכלות יחולו הוראות חוק העזר, ובכלל זה:
לא יעסוק רוכל ברוכלות באופן שעיסוקו מהווה מכשול לאחרים.
לא יעסוק רוכל ברוכלות, בין באמצעות עגלה ובין בדרך אחרת, ברחוב, במקום ציבורי, במעבר בין בנינים או בכניסה לבניין, באופן המהווה מטרד או מכשול לרבים או לפרט.
לא יעמדו ברחוב או במקום ציבורי עגלה, דוכן, תבנית או כל מתקן או חפץ אחר המשמש לצורך הרוכלות שלא בשעת העיסוק ברוכלות.
לא יעמיד רוכל, ולא יניח, ולא ירשה להעמיד או להניח עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין בתחום 80 מטרים מגן ילדים, מבית ספר, ממגרש משחקים, מגינה או מגן, או בתחום 60 מטרים מפינת רחוב או בתחום 100 מטרים ממרכז מסחרי.
לא יכריז רוכל על הטובין הנמכרים על ידו, ולא יפעיל מערכת כריזה או הגברה בשעת עיסוקו.

לא יימכרו משקאות משכרים וטבק ומוצריו על ידי עסק רוכלות.
מנהל מחלקת רישוי עסקים רשאי להתנות, במסגרת תנאי הרישיון, את המקומות או האזורים שבהם יורשה בעל עסק הרוכלות לפעול.
רישיון הרוכלות הוא אישי, כולל את מספר הרכב המורשה אם העסק פועל באמצעות רכב או תוך שימוש ברכב ולא ניתן להעברה לאדם אחר.
המבקש לעסוק ברוכלות בשטחי ציבור הנמצאים בבעלותו או בהחזקתו של יישוב, תוגש עמדת הישוב כחלק מן הבקשה.
עסק רוכלות ידרוש גם אישור גורמים מאשרים שונים לפי העניין, ובכלל זה משטרת ישראל ומשרד הבריאות .
רוכלות מזון - המזון הנמכר יהיה בהתאם לדרישות ולמפרטים האחידים הנוגעים לתנאי התברואה ברוכלות מזון ולפי הדין.
עדיפות במתן רישיונות רוכלות תינתן לתושבי המועצה האזורית גולן ולמי הזקוקים לשיקום/לסעד לפי המלצת אגף השירותים החברתיים ולרוכל שנמנע מפגיעה בסדר הציבורי.

תנאים להפעלת רוכלות בתחום המועצה:
בהתאם להחלטת מליאת המועצה מס' 4/04 מתאריך 28.06.04-
אסורה כל רוכלות באזור החוף הצפון מזרחי של הכינרת המצוי בתחום שיפוט, למעט מקום שהותר מפורשות.
אסורה כל רוכלות לאורך כביש 98 בין ק"מ 93 מצפון למג'דל שמס ועד לק"מ 101 חרמון רכבל תחתון.
הרוכלות באזורים המוכרזים כשמורת טבע או גנים לאומיים תותר רק למי שימציאו אישור הרשות לשמורות הטבע והגנים הלאומיים, ככול שאישור כזה נדרש וע"פ תנאיו.
אסורה כל רוכלות במרחק שאינו עולה על 500 מ' מצומת דרכים אלא באזור שהותר מפורשות.
אסורה כל רוכלות במרחק שאינו עולה על 2000 מ' ממקומות בהם מופעלים/יופעלו בתקופת רישיון זה, מזנונים או מסעדות בעלות רישיון עסק כדין, אלא באישור מיוחד.
בזמן מכירה יוצבו פחי אשפה באזור ותבוצע סריקת ניקיון במהלך המכירה ובסיומה.

מקומות בהם תתאפשר רוכלות
מקומות/אתרים שבהם יותרו עד שני רישיונות רוכלות באותה עת ובמקביל:
 • מפל סער
 • מצפה רונן
 • ג'ילבון (בכפוף לאישור רט"ג)
 • סלוקיה
 • מפל העיט

(בין כל המבקשים לעסוק ברוכלות באחד מהאזורים הנ"ל תתבצע הגרלה בה יבחרו שני רוכלים, שאר המבקשים יקבלו אפשרו לעסוק ברוכלות בכל תחום המועצה למעט אזורים אלו)
בנוסף ניתן לאשר עד 10 רישיונות לעסוק ברוכלות בתחום המועצה ללא האזורים המפורטים.
יש לוודא כי הרוכלות מתקיימת בתחום שהוקצה לכך בלא שתהווה מטרד והפרעה לתנועה וללא חסימת כניסות ויציאות מהאתר.
ניתן לראות את מפות האתרים במשרד רישוי עסקים.

נהלי הגשת בקשה לרוכלות
את הבקשות לעסוק ברוכלות שלא לאירוע חד פעמי ניתן להגיש עד לתאריך 22.11 בכל שנה, במשרד רישוי עסקים במועצה האזורית, תוך ציון המקום/האתר המבוקש.
במהלך חודש דצמבר תודיע רשות הרישוי לכל מציע אם ובאיזה אזור יוכל לקבל רישיון.
בקשות לרוכלות באירועים חד פעמיים יש להגיש לפחות חודשיים לפני מועד האירוע המתוכנן.
לכל בקשה יש לצרף רישיון וביטוח רכב בתוקף, אישור תקינות מטף וצילום תעודת זהות/תעודת התאגדות מקורית/העתק נאמן למקור חתום על-ידי עו"ד.
הגשת הבקשה אינה מחייבת היעתרות, והמבקש יידרש לצרף כל אישור ו/או היתר ו/או מסמך ו/או נתון שיהיו דרושים לרישוי העסקים טרם קבלת החלטה בבקשה שהוגשה על-ידו.
המועצה ו/או רשות הרישוי רשאיות להוסיף תנאים או לגרוע תנאים רלוונטיים מכל סוג שהוא, וזאת הן באופן כללי, הן באשר לאזור מסוים ו/או לתחום רוכלות מסוים והן באופן פרטני, במסגרת דיון בבקשה ספציפית לרישוי שתונח להחלטתה.
בתחום שיפוט המועצה, תתאפשר רוכלות, רק לבעלי רישיון כחוק.