הגשת בקשה לרישיון עסק

בעלי עסקים יקרים אנו מודים לכם על שבחרתם להקים עסק בגולן ומאחלים לכם בהצלחה. במטרה לזרז את תהליך הוצאת הרישיון המבוקש על ידכם, מצורפות הנחיות הנחיות להגשת בקשה. אנא קראו בעיון את ההנחיות ופעלו לפיהן.​ הגשת מסמכים ואישורים:  
תכניות העסק יוגשו בחמישה עותקים – כשהן מרוכזות על גבי גיליון אחד מקופל כהרמוניקה, כולל תרשים סביבה בקנה מידה 1:1250 ומפה מצבית בקנה מידה 1:250 ועליהם מצוין בצורה בולטת מיקום העסק וצילום חזית העסק.
חוזה שכירות/ אישור בעלות על הנכס
אישור הישוב
לאחר קבלת הבקשה בצירוף המסמכים הנלווים ותשלום אגרת הרישוי, ימסרו הפניות לגורמי הרישוי ונותני האישורים השונים, לפי העניין, למחלקה המוניציפאלית הרלוונטית וליחידה סביבתית. עסקים בהם תידרש תכנית בטיחות בעת הגשת הבקשה או חידוש רישיון העסק:
 • בריכות שחיה
 • גני אירועים/אולמות שמחה/דיסקוטק
 • בתי מלון
 • מפעלי ייצור
 • מחסני חומ"ס
 • אירועים תחת כיפת השמים
רוכלות מזון
ע"פ החלטת המועצה, הוגדרו 10 אזורים בהם ניתן לעסוק ברוכלות (ניידת) בכפוף לקבלת רישיון עסק ועמידה בהוראות חוק עזר לגולן (רוכלים) התשמ"ז 1987 והוראות כל דין לרבות תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשס"ט-2009
הרוכלות בתחום המועצה תותר בכפוף לתנאים הבאים:
 • אסורה כל רוכלות באזור החוף הצפוני מזרחי של הכנרת המצוי בתחום שיפוט המועצה, למעט מקום שהותר מפורשות.
 • אסורה כל רוכלות לאורך כביש 98 בין ק"מ 93 מצפון למג'דל שמס ועד לק"מ 101 חרמון רכבל תחתון.
 • הרוכלות באזורים המוכרזים כשמורת טבע, או גנים לאומיים, תותר רק למי שימציאו אישור הרשות לשמורות הטבע והגנים הלאומיים, ככל שאישור כזה נדרש וע"פ תנאיו.
 • אסורה כל רוכלות במרחק שאינו עולה על 500 מ', מצומת דרכים, אלא באזור שהותר מפורשות.
 • אסורה כל רוכלות במרחק שאינו עולה על 2000 מ' ממקומות בהם מופעלים מזנונים או מסעדות בעלות רישיון עסק כדין, אלא באישור מיוחד.
 • הרשיונות יהיו בתחום המזון ומזכרות בלבד.
 • באזורים המצוינים במפה תוגבל הרוכלות עד שלושה רוכלים.
 • תינתן עדיפות לתושבי רמת הגולן במתן רישיונות רוכלות.
 • הוראות אלו לא יחולו על אירועי שוק איכרים, פסטיבלים וכו'.

ניתן לעיין במפה בה מסומנים האזורים במשרד רישוי עסקים במועצה.
רשות הרישוי תבחר את הרוכלים לכל אזור והם בלבד יורשו לרכול באזור זה. את הבקשות ניתן להגיש עד לתאריך 22.11 בכל שנה, לרותם שרון, במשרד רישוי עסקים במועצה האזורית בימי קבלת קהל - תוך ציון האזור המבוקש.
יש לצרף לבקשה רישיון וביטוח  רכב בתוקף, אישור תקינות מטף וצילום תעודת זהות.
בתחילת דצמבר תודיע רשות הרישוי לכל מציע אם ובאיזה אזור יוכל לקבל רישיון.
במהלך דצמבר נדרשים המבקשים להסדיר את כל הליכי הרישוי כך שהרישיון יוכל להינתן לפני הראשון לינואר.
בתחום שיפוט המועצה, תתאפשר רוכלות, רק לבעלי רישיון כחוק.
 
אירועים המוניים/תחת כיפת השמיים
אירועים בתוך הישובים, כמו חגים וימי זיכרון עד 500 איש, יהיו פטורים מרישיון עסק. אירועים בהם יופיעו אומנים חיצוניים ו/או ימכרו כרטיסים יהיו חייבים  בקבלת רישיון עסק. 
המבקש לקיים אירוע תחת כיפת השמיים יגיש תכנית אירוע הכוללת: מפת מקום האירוע ובה מסומנים מקום ומספר תאי שירותים, מי שתיה, במה והגברה, וכל מבנה ו/או אלמנט המוקם לצורך האירוע, תאריכים ושעות קיום האירוע, מספר המשתתפים הצפוי, מידע לגבי סוג האירוע, האם יהיו באירוע דוכני מזון, האם ימכרו בו משקאות משכרים, וכל מידע רלוונטי נוסף להבהרת הפעילות המתוכננת.על בעל האירוע לעדכן את משטרת הגולן, מד"א ושרותי הכבאות.
תנאים למניעת רעש באירוע תחת כיפת השמים.
· ניתן יהיה להפעיל מערכת הגברה באירועים ציבוריים רק עד שעה 23:00 וזאת רק במידה והפעלת המערכת אושרה מראש ובכתב על ידי הרשות. 
· איסור על הפעלת זיקוקין, נפצים וכדומה. ההפעלה מותרת אך ורק: במרחק של לפחות 1000 מטר מאזור מגורים ובין השעות 07:00 – 22:00 באישור ובליווי יועץ בטיחות.
· תכנון אקוסטי מפורט שיוגש למחלקת רישוי עסקים בחתימת יועץ אקוסטי.
· בדיקת סאונד ע"י מומחה טרם האירוע ובמהלכו.
* בדיקת נדידת עוצמת הרעש לישובים הקרובים תבוצע ע"י  נציג הפקה וקצין משטרה כל מספר שעות שיקבע ע"י המועצה במהלך האירוע.
· הפעלת מוקד לתלונות על רעש במהלך האירוע.
· התחייבות היזם לעמידה בכל ההתחייבויות הנ"ל.
· הפקדת ערבות בנקאית בסכום שיקבע ע"י יועץ משפטי של המועצה.
 
שעות פתיחה וסגירה של עסקים
האמור מתייחס לעסקים הנמצאים בתוך הישובים או הסמוכים לבתי מגורים, להוציא עסקים הפועלים באזורי התעשייה, מתחמי תיירות או בפאתי הישובים במרחק רב מהבתים. ראש רשות הרישוי  יהיה רשאי, במקרים מסויימים, לאשר חריגה מהוראות אלו.
בריכות שחיה ציבורית               8:00 – 23:00
חנויות מכל הסוגים                    6:00 – 21:00
מחסנים מכל הסוגים                 7:00 – 18:00
מפעלים                                      7:00 – 18:00               
בתי מלאכה לתעשייה קלה      8:00 – 17:00
מסעדות בתי קפה                     9:00 – 23:00               
גני אירועים אולמות שמחה        9:00 – 24:00   
דיסקוטקים / פאבים                  11:00 – 23:00
מכירת משקאות משכרים בכפוף להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 ותתאפשר רק במקום בו קיימים שירותים.
קישור לחוקי העזר של המועצה  http://www.golan.org.il/509/
 
התיאור דלעיל הינו תמצית מהאמור בתקנות ואינו בא במקומם. יתכן ובמקרים מסוימים ידרשו פרטים נוספים בהתאם לעניין.
 אגרות :  אגרת רישוי בסך 323 ₪ . האגרה מתעדכנת בצמוד למדד המחירים .
בדיקת סטטוס רישוי עסק :
המועצה פועלת להקמת מערכת שתאפשר מידע זמין לבעל העסק על סטטוס העסק שלו .
 
 לעסקים קטנים ששטחם עד 100 מ"ר ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם אינו עולה על 25 מ"ר, יש להגיש: טופס 34 + תצהיר חתום ע"י עורך דין.
במידה ולעסק נקבעה חובת רישוי לפי חיקוק אחר יש להמציא את אישור הרשות שנקבעה באותו חיקוק.(משרד התחבורה, מנהל הגז במשרד התמ”ת, משרד התרבות והספורט וכו’).במידה והעסק דורש מתקן למניעת זרימה חוזרת (מז”ח) יש להביא אישור ממתקין מוסמך או פטור מלשכת הבריאות המחוזית.
במידה ובידך חוות דעת מקדמית, יש לצרפה לבקשה.